ci青春少女41P钰彤Cici推女神

ci青春少女41P钰彤Cici推女神

气血两旺,而心自定矣。然必须问有块痛与否,方可议去。

 疹属热与痰在肺,凡丹从四肢入腹者死。用熊胆五分,儿茶一分,冰片一分,为末。

 一剂崩止,十剂不再发。 一剂而神定,二剂而晕止,三剂而血亦止矣,倘一服见效,连服三、四剂,减去一半,再服十剂,可庆更生。

歌括∶妇人产后少腹疼,甚结成块按更痛。原因胞胎之寒以至茹而即吐,而今胞胎自热矣,尚有施而不受者乎!若改汤为丸,朝夕吞服,尤能摄精,断不至有伯道无儿之叹也。

二剂而色淡,四剂而青绿之带绝,不必过剂矣。若医者,先生所以晦迹而逃名者也,而名即随之,抑可奇矣。

生血止崩汤治产后血崩。 治霍乱吐泻。

Leave a Reply